s.

rock-salt, mineral salt.

s.

Թուի Հատոր աղի. աղքար.

Անկեալ ի ներքս յաղմուկն ... ի գռճաց վերայ եթէ սատակեսցի. իսկ եթէ ի լեսած անկանիցի. եւ այլն. (Կանոն.։)