s.

the finding again;
fiction, invention;
զբան —, fiction, fable.

s.

Գտանելն. հնարելն. գիւտ. գտումն.

Պայն, առլեզն ... ոչ եթէ անձինք ինչ են, այլ անուանք զբան գտանաց. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գտանք
accusatif գտանս
génitif գտանաց
locatif գտանս
datif գտանաց
ablatif գտանաց
instrumental գտանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ըստգտանք, նաց

Voir tout