s.

invention, discovery.

s.

εὔρεσις, εὔρημα inventio, inventum Գտանելն, իլն. գիւտ. գտանք. գտում. պուլուշ։

Ցրուեա՛ ծածկատես զըմբռնողին չար գտմունս։ Այնքան սրացեալ գտմունս չարեաց. (Նար. ՟Ժ՟Բ. ՟Ծ՟Ա։)

Զորս ի յուսումնասիրութեան գտմունս. (Կիւրղ. գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գտումն գտմունք
accusatif գտումն գտմունս
génitif գտման գտմանց
locatif գտման գտմունս
datif գտման գտմանց
ablatif գտմանէ գտմանց
instrumental գտմամբ գտմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձգտումն, ման

Ջլաձգտումն, ման

Voir tout