adj.

written.

adj.

Գրաւոր, գրեալ. գրաձեւ. մագաղաթեայ.

Որ առաքէր ընդ ծով պատանդս, եւ թուղթս գրեղէն ի վերայ ջուրց մկանաց ... եւ թուղթս գրեղէնս ի վերայ ջուրց. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գրեղէն գրեղէնք
accusatif գրեղէն գրեղէնս
génitif գրեղինի գրեղինաց
locatif գրեղինի գրեղէնս
datif գրեղինի գրեղինաց
ablatif գրեղինէ գրեղինաց
instrumental գրեղինաւ գրեղինաւք