s.

small loaf, roll.

s.

Եթէ չիցէ շփոթեալ ի գրչաց ընդ ԳԵՐՄԱԿ (զոր տեսցես), երեւի նշանակել Նկանակ. նկան. հացիկ. հաց մը.

Առեալ ի բուռն գրտակ մի ի գրաստէն (կամ ի գրաստուէ անտի) արձակեաց։ Մի գրտակ հացի։ Մի գրտակ հացիկ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։ եւ ՃՃ.։)