vn.

to dry, to become dry.

չ.

ξηραίνομαι arefacior, aresco Գօս լինել. չորանալ. ցամաքիլ՝ փայտից, եւ անդամոց. չորնալ.

Ամենայն փայտ ագարակի գօսացաւ. (Յովէլ. ՟Ա. 12։)

Դալարեցուցանէ զչոր գօսացեալս։ Զգօսացելովքն սփռեսցէ զանձրեւ փայլատականցն ի կիզուլ յայրել։ Անդամալոյծք եւ գօսացեալք. (Ագաթ.։)

Տունկս գօսացեալ։ Խլեալ գօսասցի։ Ոստ տնկոյն բերկրութեան, յորմէ գօսացայ. (Նար.։)

Գօսացաւ ձեռն նորա։ Որոյ ձեռն իւր գօսացեալ էր. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 4։ Մրկ. ՟Գ. 1. եւ 3։)

Ոչ գօսանալ ձեռաց կռփողացն հրամայեցեր։ Կաշկանդեալ գօսացեալ ի կոր կործանմամբ ընդ կնոջն, եւ այլն. (Նար.։)

Յոռոգումն դալարութեան գօսացելոց դիոց մարդկան. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գօսանամ
դու գօսանաս
նա գօսանայ
մեք գօսանամք
դուք գօսանայք
նոքա գօսանան
Imparfait
ես գօսանայի
դու գօսանայիր
նա գօսանայր
մեք գօսանայաք
դուք գօսանայիք
նոքա գօսանային
Aoriste
ես գօսացայ
դու գօսացար
նա գօսացաւ
մեք գօսացաք
դուք գօսացայք
նոքա գօսացան
Subjonctif
Présent
ես գօսանայցեմ
դու գօսանայցես
նա գօսանայցէ
մեք գօսանայցեմք
դուք գօսանայցէք
նոքա գօսանայցեն
Aoriste
ես գօսացայց
դու գօսասցիս
նա գօսասցի
մեք գօսասցուք
դուք գօսասջիք
նոքա գօսասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գօսանար
դուք մի՛ գօսանայք
Impératif
դու գօսացի՛ր
դուք գօսացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գօսասջի՛ր
դուք գօսասջի՛ք