s.

dryness, aridity.

s.

Գօսանալն. չորանալն.

Զնորայն անկումն եւ գօսութիւն. (Մագ. ՟Լ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գօսութիւն գօսութիւնք
accusatif գօսութիւն գօսութիւնս
génitif գօսութեան գօսութեանց
locatif գօսութեան գօսութիւնս
datif գօսութեան գօսութեանց
ablatif գօսութենէ գօսութեանց
instrumental գօսութեամբ գօսութեամբք