adj.

girdled, girt.

adj.

ἑζωσμένος cinctus Որ ունի զմիջով զգօտի.

Ածեր գօտի ընդ մէջ ... պետրոս եւ պօղոս երեւին թէ գօտեւորք էին. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 10։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գօտեւորեմ, եցի

Գօտեւորիմ, եցայ

Voir tout