va.

to cause to waver or tinkle, to resound.

ԴԱՆԴԱՉԵՄ ԴԱՆԴԱՉԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. Աստանդել, շարժլել. ցնդել. ցնցել. բախել.

Ցնդեցուցանեմ զմիտս աղօթականին, եւ կամ քնով դանդաչեմ. (Ճ. ՟Ա.։)

Գինի դանդաչեցուցանէ եւ մոլորեցուցանէ. (Ածաբ. կարկտ.։)

Ոչ զանգակ նիւթոյ պղնձոյ դանդաչեցուցեալ. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դանդաչեցուցանեմ
դու դանդաչեցուցանես
նա դանդաչեցուցանէ
մեք դանդաչեցուցանեմք
դուք դանդաչեցուցանէք
նոքա դանդաչեցուցանեն
Imparfait
ես դանդաչեցուցանեի
դու դանդաչեցուցանեիր
նա դանդաչեցուցանէր
մեք դանդաչեցուցանեաք
դուք դանդաչեցուցանեիք
նոքա դանդաչեցուցանեին
Aoriste
ես դանդաչեցուցի
դու դանդաչեցուցեր
նա դանդաչեցոյց
մեք դանդաչեցուցաք
դուք դանդաչեցուցէք
նոքա դանդաչեցուցին
Subjonctif
Présent
ես դանդաչեցուցանիցեմ
դու դանդաչեցուցանիցես
նա դանդաչեցուցանիցէ
մեք դանդաչեցուցանիցեմք
դուք դանդաչեցուցանիցէք
նոքա դանդաչեցուցանիցեն
Aoriste
ես դանդաչեցուցից
դու դանդաչեցուսցես
նա դանդաչեցուսցէ
մեք դանդաչեցուսցուք
դուք դանդաչեցուսցջիք
նոքա դանդաչեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դանդաչեցուցաներ
դուք մի՛ դանդաչեցուցանէք
Impératif
դու դանդաչեցո՛
դուք դանդաչեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դանդաչեցուցանիջիր
դուք դանդաչեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դանդաչեցուսջի՛ր
դուք դանդաչեցուսջի՛ք