adj.

harmonious.

adj.

ἀρμόνιος, ἀρμονικός harmonicus, modulatus, concinnus Եղանակաւոր, բարեյարմար, երաժշտական.

Զդաշնակաւորն եւ զքաջամատն ո՛չ ձայնիւ առաւել քան մտօք ցուցանել։ Վասն ի շարժմանն եղելոյ ձայնիցն դաշնակաւորաց. (Փիլ. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դաշնակաւոր դաշնակաւորք
accusatif դաշնակաւոր դաշնակաւորս
génitif դաշնակաւորի դաշնակաւորաց
locatif դաշնակաւորի դաշնակաւորս
datif դաշնակաւորի դաշնակաւորաց
ablatif դաշնակաւորէ դաշնակաւորաց
instrumental դաշնակաւորաւ դաշնակաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դաշնակաւորութիւն, ութեան

Ներդաշնակաւոր

Voir tout