va.

to plain, to lovel.

ն.

Իբրեւ զդաշտ կացուցանել. հարթել. յատակել. նկուն առնել. տափկեցնել.

Որ յառաջ դաշտացեալ եւ կոխան լեալ էաք թշնամւոյն, այժմ ի վայր տափացեալ դաշտացոյց զնոյն իւրովքն հանդերձ, եւ զմեզ լեռնացուցեալ բարձրացոյց ի վերայ նորա. (Լաստ. ընթերց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դաշտացուցանեմ
դու դաշտացուցանես
նա դաշտացուցանէ
մեք դաշտացուցանեմք
դուք դաշտացուցանէք
նոքա դաշտացուցանեն
Imparfait
ես դաշտացուցանեի
դու դաշտացուցանեիր
նա դաշտացուցանէր
մեք դաշտացուցանեաք
դուք դաշտացուցանեիք
նոքա դաշտացուցանեին
Aoriste
ես դաշտացուցի
դու դաշտացուցեր
նա դաշտացոյց
մեք դաշտացուցաք
դուք դաշտացուցէք
նոքա դաշտացուցին
Subjonctif
Présent
ես դաշտացուցանիցեմ
դու դաշտացուցանիցես
նա դաշտացուցանիցէ
մեք դաշտացուցանիցեմք
դուք դաշտացուցանիցէք
նոքա դաշտացուցանիցեն
Aoriste
ես դաշտացուցից
դու դաշտացուսցես
նա դաշտացուսցէ
մեք դաշտացուսցուք
դուք դաշտացուսցջիք
նոքա դաշտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դաշտացուցաներ
դուք մի՛ դաշտացուցանէք
Impératif
դու դաշտացո՛
դուք դաշտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դաշտացուցանիջիր
դուք դաշտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դաշտացուսջի՛ր
դուք դաշտացուսջի՛ք