adj.

furnished with, or full of bitterness, very bitter

adj.

Թրմեալ դառնութեամբ (քացախի ընդ լեղւոյ).

Եւ զսպունգն դառնաթորմի ընդ ախորժելի քաղցր ճաշակմանն. (Նար. խչ.։)