adj.

full of bitterness.

adj.

Լի դառնութեամբ.

Սոքա են քաղցրաբանք, եւ դառնալիք. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Որպէս երբեմն սուրբն շուշան ի դառնալի ծերոց. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդառնալի, լւոյ, լեաց

Դառնալիր

Voir tout