s.

place of educa-tion;
preceptor.

s.

Տեղի եւ գործի դաստիարակութեան. կրթարան, եւ կրթիչ.

Զքեզ (զխաչդ) եդ առաջի բանալիք բացարան, իբրեւ զընդակից դաստիարակարան. եւ այլն. (Նար. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դաստիարակարան դաստիարակարանք
accusatif դաստիարակարան դաստիարակարանս
génitif դաստիարակարանի դաստիարակարանաց
locatif դաստիարակարանի դաստիարակարանս
datif դաստիարակարանի դաստիարակարանաց
ablatif դաստիարակարանէ դաստիարակարանաց
instrumental դաստիարակարանաւ դաստիարակարանաւք