s.

Դատակնիք. վճիռ.

Ոչ պիտանամ ոսոխաց ի դատագրութիւն. (Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դատագրութիւն դատագրութիւնք
accusatif դատագրութիւն դատագրութիւնս
génitif դատագրութեան դատագրութեանց
locatif դատագրութեան դատագրութիւնս
datif դատագրութեան դատագրութեանց
ablatif դատագրութենէ դատագրութեանց
instrumental դատագրութեամբ դատագրութեամբք