s.

Դատ. դատաստան.

Ի դատան իրաւանց մտեալ ընդ տունն յակոբայ. (Լմբ. ովս.։)

Առնէ ի նոսա դատանս. (Ոսկ. ի նեռն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բռնադատանք

Voir tout