s.

πυλωρός janitor Դարապան. դռնապան. բարապան.

Դարապետք դժոխոց զնա տեսեալ՝ սարսիցիք. (Կոչ. ՟Ժ՟Դ։)

Արգելելոցն ի դարապետացն դժոխոց. (Թէոդոր. խչ.։)

Քարոզեցից առաջին հարցն եւ դարապետացն զփրկութիւնս քո. (Եփր. ի տեառնընդառաջ.։)

Դարապետ քնասէր. (Մծբ. ՟Ժ՟Բ։ (Տե՛ս եւ ի բառն ԴԱՐԱՆԱՊԵՏ։))

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սանդարապետ

Voir tout