s.

garden;
orchard, place planted with trees.

s.

Ծառաստան, որպէս մեկնի եւ ի Հին բռ. ծառատունկք. ծառ. ծառնոց. իբր դրախտ. պ. տէրէխդան, յն. στέλεχος ստեղն

Բարձրացաւ մեծութեամբ (որպէս ծառ) ի մէջ դարաստանաց. (Եզեկ. ՟Ժ՟Թ. 11։)

Յադին դարաստանի։ Դարաստանացն խրախճանութիւնս։ Յադին դրախտի դարաստան. (Նար. ՟Խ՟Զ. եւ Նար. խչ.։)

Որ զտունկս տնկեն ի դարաստանս. (Սարգ. յուդ. ՟Բ։)

Իբրեւ զդարաստան տօսախոյ յանցս վտակաց. (Եփր. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դարաստան դարաստանք
accusatif դարաստան դարաստանս
génitif դարաստանի դարաստանաց
locatif դարաստանի դարաստանս
datif դարաստանի դարաստանաց
ablatif դարաստանէ դարաստանաց
instrumental դարաստանաւ դարաստանաւք