s.

forger;
brasier;
lock-smith;
ironmonger.

s.

χαλκεύς, χαλκέων faber aerarius, ferrarius Պղնձագործ. եւ Երկաթագործ.

Դարբին պղնձոյ եւ երկաթոյ. (Ծն. ՟Դ. 21։ ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 19։ Ես. ՟Խ՟Ա. 7։ ՟Ծ՟Դ. 16։)

Ոչ ոք դարբին գոլով՝ հիւսն մականուանեսցի, եւ ոչ հիւսն գոլով՝ դարբին մականուանեսցի. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)

Ի ձայմէ կռանարկութեան դարբնաց. (Խոր. ՟Բ. 58։)

Մնացի իբրեւ զսալ դարբնաց անոստ. (Նար. ՟Կ՟Դ։)