adj.

that loves to turn often.

adj.

Որ սիրէ ի նոյն դարձ առնել. դիւրադարձ. դարձառած.

Դարձասէր է այսն ցանկութեան. (Նեղոս.։)

Մի՛ յանհոգս լինիր (յետ յաղթութեան), զի դարձասէր եւ լիրբ է թշնամին. (Կիր. ՟ը. խհ.։)