s.

return;
conversion.

s.

Դարձ. դարձումն. եւ Զղջումն.

Առ մոլորելոյս դարձաւորութիւն՝ ձայն քո. (Նար. լ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դարձաւորութիւն դարձաւորութիւնք
accusatif դարձաւորութիւն դարձաւորութիւնս
génitif դարձաւորութեան դարձաւորութեանց
locatif դարձաւորութեան դարձաւորութիւնս
datif դարձաւորութեան դարձաւորութեանց
ablatif դարձաւորութենէ դարձաւորութեանց
instrumental դարձաւորութեամբ դարձաւորութեամբք