va.

to return, to turn;
to avert;
to restore;
to bring or carry back, to reinstate;
to bring back, to recall;
to return, to send back;
to make over again;
to reduce;
to distract;
to abate;
to resolve;
to convert;
— յետս or ի բաց —, to revoke;
to reject;
to reflect;
— անդրէն, to cede, to resign, to yield;
— զերախտիս, to remunerate;
— զմաղձ, to vomit.

ն.

ἁποστρέφω, ἁναστρέφω, στρέφω , ἁποδίδωμι averto, converto, verto, reddo Տալ դառնալ ի նախկին վայր կամ ի վիճակ. շրջել. փոխել զդէմս յայլ կողմն, եւ զիրս յայլ ինչ. զառեալն յետս տալ. զտուեալն յետս առնուլ. դարձընել, ետ խաւրել, փոխել.

Դարձոյց զամենայն աւարն, եւ զժողովուրդն։ Դարձուցանելով դարձուցի՞ց զորդի քո յերկիրն՝ ուստի ելեր։ Զարծաթն այսրէն կշռով դարձուցաք։ Ոչ դարձոյց զերեսս իւր յինէն։ Դարձոյց զերեսս իւր յորմն։ Դարձո՛ զոտն քո ի ճանապարհէ չարէ։ Դարձոյց զթիկունս իւր։ Դարձուսցէ զբարկութիւն իւր ի նմանէ։ Դարձոյց զվէմն ի վտակս ջուրց։ Դարձուցից զսուգ նոցա ի խնդութիւն։ Դարձոյց զմիտս իւր։ Կենաց ի կեանս դարձուցանէ։ Զամենայն զօրսն ի փախուստ դարձուցանէին։ Դարձոյց զարծաթն առ մայր իւր։ Դարձուցաւ ինձ այսրէն արծաթն։ Եւ զյափշտակութիւնն դարձուցանիցէ։ Դարձուցից քեզ զամենայն անդս սաւուղայ.եւ այլն։

Դարձուցանէ ի նա զնախագահութիւնն. (Խոր. ՟Բ. 18։)

Դարձուցանել ի մեզ զտէրութիւնն քուշանաց։ Ի մի օրէնս դարձուցանես զամենայն ազգս. (Եղիշ. ՟Ա։)

Զանուշութիւն նոցա ի ժանտահոտութիւն ի փորի մերում դարձուցանեմք. (Եզնիկ.։)

Զգերանդիսն հրամայի ի պատերազմական անօթս դարձուցանել. (Արշ.։)

Չդարձուցան ուրեք զհայեցուածս մտաց. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դարձուցանեմ
դու դարձուցանես
նա դարձուցանէ
մեք դարձուցանեմք
դուք դարձուցանէք
նոքա դարձուցանեն
Imparfait
ես դարձուցանեի
դու դարձուցանեիր
նա դարձուցանէր
մեք դարձուցանեաք
դուք դարձուցանեիք
նոքա դարձուցանեին
Aoriste
ես դարձուցի
դու դարձուցեր
նա դարձոյց
մեք դարձուցաք
դուք դարձուցէք
նոքա դարձուցին
Subjonctif
Présent
ես դարձուցանիցեմ
դու դարձուցանիցես
նա դարձուցանիցէ
մեք դարձուցանիցեմք
դուք դարձուցանիցէք
նոքա դարձուցանիցեն
Aoriste
ես դարձուցից
դու դարձուսցես
նա դարձուսցէ
մեք դարձուսցուք
դուք դարձուսցջիք
նոքա դարձուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դարձուցաներ
դուք մի՛ դարձուցանէք
Impératif
դու դարձո՛
դուք դարձուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դարձուցանիջիր
դուք դարձուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դարձուսջի՛ր
դուք դարձուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդրադարձուցանեմ, ուցի

Վերադարձուցանեմ, ուցի

Voir tout