s.

peach.

s.

περσικόν persicum Պտուղ միջակ ընդ խնձոր եւ ընդ ծիրան՝ անուշահոտ եւ գեղեցիկ գունով ընդ դեղին եւ ընդ կարմիր. .... իբր միրգ պարսկական. (յն. բէրսիգօ՛ն. լտ. բէ՛րսիգում).

Նուռն եւ թութ, դեղձ, եւ յունապ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ա։ եւ Վստկ. ՟Մ՟Ծ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դեղձան

Դեղձանամազ

Դեղձանիկ

Դեղձենի

Դեղձի, ձւոյ

Դեղձուկ

Ընդեղձանեմ

Ընդեղձանիմ, ձայ

Կարմրադեղձ, ի

Կարմրադեղձ, ից

Voir tout