adj.

Նորաբոյս. դեռաբողբոջ. մանկահասակ. նոր բուսած, մատղաշ.

Դեռաբոյսք ի մօրէ. (Շար.։)

Դեռաբոյս մորուք. (Լաստ. ՟Ժ՟Զ։)

Դեռաբուսիւք բարունակօք։ Մանկանց դեռաբուսից։ Դեռաբուսիցն տեղի պատրաստէ. (Լմբ. պտրգ.։)

Դեռաբոյս անձն. (Խոր. հռիփս.։)

Երիտասարդ եւ դեռաբոյս. (Տօնակ.։)

Բանջարքն ո՛չ դեռաբոյսք (ստեղծան), այլ՝ հասեալք. եւ ծառխն կատարեալք եւ պտղալիցք, եւ մարդն երեսնամեայ հասակաւ, թէպէտեւ միոյ աւուր կենդանի. (Շիր. զատիկ.։)