adv.

still, yet, to this hour;
newly, recently.

adv.

ἕτι, ἥδη adhuc, jam, τέως interim որ եւ ԴԵՌ ԵՒՍ. Տակաւին. ցարդ. այժմ. արդ եւս. առ ժամս.

Դեռ մարմնաւոր էք։ Ջուր դեռ ունէր զամենայն երեսս երկրի։ Անօրէնութիւն իմ դեռ ընկղմէր զիս. (՟Ա. Կոր. ՟Գ. 2։ Ծն. ՟Ը. 9։ Ես. ՟Ի՟Ա. 4։)

Դեռ վասն ծննդեանն են բանք ասել ձեզ։ Բայց մեզ դեռ կայ պատմել ձեզ. (Ագաթ.։)

Դեռ իբր մարդոյ սպասէին նմա. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։)

Կամ Նորոգ. արդ իսկ. դեռադեռ.

Համարեսցուք, թէ առաջի նորա կամք եւ լսեմք դեռ. (Կոչ. ՟Ժ՟Ե։)

Որ դեռն շարժէ, եւ յանդիման կայ. (Փիլ. այլաբ.։)

Այն ինչ դեռ տէգ մուրուացն բուսանէր։ Ահա դեռ թուլացեալ մեղկի. (Փարպ.։)

Ի յերկար հիւանդութենէ դեռ ի յառողջութիւն. (Փիլ. լին.։)

Մարմնոյդ հասակդ առոյգ եւ գործասէր, մինչչեւ է ի դեռ ծերութեան հասեալ. (Լմբ. ժղ. ՟Ժ՟Բ. 1.) իմա՛ ի տարիս կամ ի տիս, ի ժամանակ։

adv.

ԴԵՌ ԵՒՍ (1՟0610) մ. ԴԵՌ ԵՒՍ. cf. Դեռ. Իբր Տակաւին. եւ Արդ իսկ. այն ինչ.

Զայգունն դեռ եւս ուտիցէ. (Ծն. ՟Խ՟Թ. 27։)

Որ դեռ եւս հիւանդքն են։ Որ դեռն եւս յերկս աշխատութեան կայ. (Փիլ.։)

Դեռ եւս էին սրբեալ. (Յուդթ. ՟Դ. 2։)

Եւ յն. ոճով, իբր՝ Փոքր միւս եւս եւ. քիչ մնաց որ.

Մինչեւ խուճապել նոցա ընդ միմեանս, դեռ եւս զիրեարս սատակէին. (Եղիշ. ՟Ը։)

adv.

ԴԵՌ ԸՆԴ ԴԵՌ. (1՟0610) մ. cf. Դեռադեռ.

Դեռ ընդ դեռ եկեալ անցեալ էին յաշխարհ տէրութեան իւրեանց. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բնդեռն

Դեռաբողբոջ

Դեռաբոյս

Դեռաբուսիկ

Դեռագիւտ

Դեռադեռ

Դեռախօս

Դեռածաղիկ

Դեռածին

Դեռակայ

Դեռակիթ

Դեռակիրթ

Դեռահասակ

Դեռահաւակ

Դեռահաւատ, ից

Դեռամուսին

Դեռավարժ

Դեռափթիթ

Դեռընտիր

Մինչդեռ

Voir tout