cf. Դերեւանք.

Որում հետեւի փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն։ Զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դերեւումն դերեւմունք
accusatif դերեւումն դերեւմունս
génitif դերեւման դերեւմանց
locatif դերեւման դերեւմունս
datif դերեւման դերեւմանց
ablatif դերեւմանէ դերեւմանց
instrumental դերեւմամբ դերեւմամբք