adj. adv.

much heaped up;
in great quantity.

adj. adv.

Դիզեալ բարդեալ. դիզացեալ. դէզ դէզ.

Դէզադէզ բազմութիւն ջուրցն. (Ճ. ՟Թ.։)

Վերանան ջուրքն ի բարձունս վերինս դէզադէզ կուտակեալ. (Վեցօր. ՟Դ։)

Ջուրք դէզադէզ յեղեղմամբ կուտակեալ ծովանային. (Պրոկղ. յայտն.։)