s.

disgust, aversion, dislike, distaste, vexation;
resistance.

s.

Խոժոռութիւն. զայրոյթ. դառնութիւն. նեղսրտութիւն.

Խիստ եւ ապառում դժկամակութեամբ. (Մծբ. ՟Ժ՟Ե։)

Դժկամակութեամբ լսել. (Սարգ. ՟բ. յհ. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դժկամակութիւն դժկամակութիւնք
accusatif դժկամակութիւն դժկամակութիւնս
génitif դժկամակութեան դժկամակութեանց
locatif դժկամակութեան դժկամակութիւնս
datif դժկամակութեան դժկամակութեանց
ablatif դժկամակութենէ դժկամակութեանց
instrumental դժկամակութեամբ դժկամակութեամբք