vn.

to be angry, to make ones self odious, rude or troublesome.

չ.

Դառնանալ. դժուարիլ. զայրագնիլ.

Եւ դուք մի՛ դժնդականայք ընդ իս. (Սոկր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես դժնդականամ
դու դժնդականաս
նա դժնդականայ
մեք դժնդականամք
դուք դժնդականայք
նոքա դժնդականան
Imparfait
ես դժնդականայի
դու դժնդականայիր
նա դժնդականայր
մեք դժնդականայաք
դուք դժնդականայիք
նոքա դժնդականային
Aoriste
ես դժնդակացայ
դու դժնդակացար
նա դժնդակացաւ
մեք դժնդակացաք
դուք դժնդակացայք
նոքա դժնդակացան
Subjonctif
Présent
ես դժնդականայցեմ
դու դժնդականայցես
նա դժնդականայցէ
մեք դժնդականայցեմք
դուք դժնդականայցէք
նոքա դժնդականայցեն
Aoriste
ես դժնդակացայց
դու դժնդակասցիս
նա դժնդակասցի
մեք դժնդակասցուք
դուք դժնդակասջիք
նոքա դժնդակասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դժնդականար
դուք մի՛ դժնդականայք
Impératif
դու դժնդակացի՛ր
դուք դժնդակացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու դժնդակասջի՛ր
դուք դժնդակասջի՛ք