s.

buck-thorn.

s.

Թուփ դժնեայ՝ խոշոր փշովք լի, չարաչար խոցոտիչ, եւ դիւրավառ. Տե՛ս (Դատ. ՟Թ. 14։ Սղ. ՟Ծ՟Է. 10։ Իսկ Ես. ՟Ծ՟Ե. 13. ըստ յն. է եղիճ։)

Փուշս դժնկի. (Նար. ՟Ձ՟Գ։)

ԴԺՆԻԿ. իբր Դժնի. դժնդակ. դժնեայ.

Վասն դժնիկ ժամանակին հալածանաց բնակէր ի թաքստի. (Հ=Յ. մարտ. ՟Ժ՟Դ.։)

Իբր դժնիկ փշովք խոցոտեալ ծծեն (լուք). (Նար. կթ.) լինի ած. կամ գոյակ։