adj.

hard, harsh, austere, vexatious, difficult.

adj.

δύστροπος intractabilis, pravus, contumax Դժնեայ. դժնդակ. ժանտ. անհամբոյր բարուք. ընդ որում դժուարին է վարիլ.

Որ բնութեամբ դժոխն է, եւ դժուարաբարոյ. (Փիլ. բագն.։) Տե՛ս զկնի եւ Դժոխք. որպէս եւ բարդութիւնքն կրկին մտօք վարին։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենադժոխ

Դժոխաբնակ

Դժոխաբոյժ

Դժոխագոյն

Դժոխազնեայ

Դժոխալուր

Դժոխախեռ

Դժոխակամութիւն, ութեան

Դժոխական

Դժոխակէզ

Դժոխակուլ

Դժոխահաւատալի

Դժոխահեռ

Դժոխամարտ

Դժոխային

Դժոխաշարժ, ի

Դժոխապետ

Դժոխապէս

Դժոխատանջ

Դժոխատեսիլ

Voir tout