adj.

harsh to the ear, that has a disagreeable sound.

adj.

Դժուարալուր. անախորժ, կամ մթին. դառն, եւ դժուարիմաց.

Այսմ դժոխալուր պատմութեանս։ Դժոխալուր բանս բարբառէր. (Լաստ. ՟Ժ՟Զ. եւ ՟Ի՟Ա։)

Դժոխալուր առնել զբանն. (Երզն. քեր.։)