adj.

very bad, wicked, atrocious, fierce, wild.

adj.

Դժնեայ խեռութեամբ. անսանձ. յանդուգն. մոլի.

Դժոխախեռ աղու եւ դագ բանիւքն վարէր։ Յանկարծակի ըմպահկելով դժոխախեռ յոխորտանօք հանգոյն մոլեկանացն։ Դժոխախեռ հայհոյութեամբքն. (Պիտ.։)

cf. Դժոխախեռ։