s.

act of dressing a dead body;
act of embalming;
burial

s.

Դիազարդելն, եւ իլն. դիապատութիւն. թաղումն.

Փոխի թագաւորական շքեղ եւ երեւելի դիազարդութեամբ. (Արծր. ՟Ա. 14։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիազարդութիւն դիազարդութիւնք
accusatif դիազարդութիւն դիազարդութիւնս
génitif դիազարդութեան դիազարդութեանց
locatif դիազարդութեան դիազարդութիւնս
datif դիազարդութեան դիազարդութեանց
ablatif դիազարդութենէ դիազարդութեանց
instrumental դիազարդութեամբ դիազարդութեամբք