cf. Դիազարդութիւն. κηδεία funus

Դիապատութեանն հոգ տանէին. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 38։)

Յայտ արար ... ի դիապատութենէն. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիապատութիւն դիապատութիւնք
accusatif դիապատութիւն դիապատութիւնս
génitif դիապատութեան դիապատութեանց
locatif դիապատութեան դիապատութիւնս
datif դիապատութեան դիապատութեանց
ablatif դիապատութենէ դիապատութեանց
instrumental դիապատութեամբ դիապատութեամբք