adj.

dedicated or sacrificed to the devil.

adj.

Նուիրեալ դիւաց. դիւաձօն. պիղծ.

Դիւանուէր սպանդք, կամ պանծանք, վրան, մեղք, պատկեր, քուրմք, տօնք. (Անան. եկեղ.։ Նար.։ ՃՃ.։ Տօնակ.։)