s.

place of witchcraft.

s.

Տեղի դիւթելոյ կամ դիւթից.

Տեղին յետոյ որպէս դիւթարան եղեւ. (Նոննոս.։)

Ի վհուկս եւ ի դիւթարանս ընթացեալ. (Մագ. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիւթարան դիւթարանք
accusatif դիւթարան դիւթարանս
génitif դիւթարանի դիւթարանաց
locatif դիւթարանի դիւթարանս
datif դիւթարանի դիւթարանաց
ablatif դիւթարանէ դիւթարանաց
instrumental դիւթարանաւ դիւթարանաւք