s.

devilry, witchcraft, wickedness, bad humour.

s.

Դիւանմանն կամ դիւականն գոլ.

Մաքրիլ ի լկտութենէ, եւ ի դիւութեան սեղանոյ. յն. ի դիւական սեղանոյ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիւութիւն դիւութիւնք
accusatif դիւութիւն դիւութիւնս
génitif դիւութեան դիւութեանց
locatif դիւութեան դիւութիւնս
datif դիւութեան դիւութեանց
ablatif դիւութենէ դիւութեանց
instrumental դիւութեամբ դիւութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Չարադիւութիւն, ութեան

Voir tout