adj.

εὑσταλής bene, vel leviter paratus Ուր ամփոփեալ իցեն դոյզն իրք. թեթեւաբեռն.

Զծանրացեալ բեռամբ նաւքն դիւրագոյն է (ասեն) ապրեցուցանել, քան զդիւրամփոփելին եւ զթեթեւն. (Բրս. պհ.։)