vn.

to discontinue, to cease.

չ.

ԴԼԱՄ կամ ԴՂԱՄ. Դուլ եւ դադար առնուլ. հանդարտիլ. դադար կենալ, դադրիլ.

Ամենեւին ոչ տային դլալ (կամ դղալ), եւ դադարել նոցա. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 2։)

Հա՛պա մի՛ դլար, եւ մի՛ դադարեր. (Եղիշ. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դլամ
դու դլաս
նա դլայ
մեք դլամք
դուք դլայք
նոքա դլան
Imparfait
ես դլայի
դու դլայիր
նա դլայր
մեք դլայաք
դուք դլայիք
նոքա դլային
Aoriste
ես դլացի
դու դլացեր
նա դլաց
մեք դլացաք
դուք դլացէք
նոքա դլացին
Subjonctif
Présent
ես դլայցեմ
դու դլայցես
նա դլայցէ
մեք դլայցեմք
դուք դլայցէք
նոքա դլայցեն
Aoriste
ես դլացից
դու դլասցես
նա դլասցէ
մեք դլասցուք
դուք դլասջիք
նոքա դլասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դլար
դուք մի՛ դլայք
Impératif
դու դլա՛
դուք դլացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու դլասջի՛ր
դուք դլասջի՛ք