adj.

vacillating, trembling, staggering, reeling.

adj.

ԴՈՂԴՈՋ կամ ԴՈՂԴՈՉ. Իբր Դողդոջոտ. դողդոջուն. երերուն. շարժուն. դեդեւալ.

Դողդոջ եւ աղճատեալ մարմին (ծերոց). (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ՟Ա։ Ճ. ՟Ա.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդողդոջ

Դողդոջագին

Դողդոջամ

Դողդոջեմ, եցի

Դողդոջոտ

Դողդոջումն, ման

Դողդոջուն

Voir tout