pron.

this, that;
same.

(դորին, դմին. դովին, վիմբ. դոքին, դոցին, ցունց, ցուն, դովիմբք կամ դոքիմբք.) դերան. ցուց. ա.գ.) Երրորդ դէմ որպէս յանդիմանակաց եւ միջին՝ ընդ հեռաւոր եւ ընդ մերձաւոր. Այդ. նոյն այս, կամ դա. ատի, ատիկակ՝ որ ըսի.

Յայդ խորհեա՛ց, եւ ի դոյն կանխեսջիր. (Ա. Տիմ. Դ. 15։)

Յամառեալ էր զդոյն կամս կատարել. (Գ. Մակ. Ա. 13։)

Մեր դոյն խորհուրդ էր։ Ի վերայ դորին պատուհասի։ Ի դմին յամառութեան. (Եղիշ.։)

Ի դոյն միտս։ Դոյն են մեր կամք։ Ի վերայ դորին բանից. (Փարպ.։)

Ի ձէնջ ուսցին եւ այլք զդոյն առնել. (Խոր. Գ. 16։)

Որպէս միւս տեսօղն ի դոյն նուագեաց։ Զդոյն ինքն զգրիգորդ. (Ագաթ.։)

Ի դոյն յայդ վասակ. (Եղիշ.։)

մ. ԴՄԻՆ ԻՐԻ մ. Վասն դորին իրի. վասն այդորիկ. յն. εἱς αὑτὸ τοῦτο ի դոյն յայդ (պէտս). (Եփես. զ. 23։ Կող. դ. 8։)

adj. adv.

cf. Դուն, եւ Դոյզն.

Դոյն ինչ շինուածոց. (Նար. խչ.։)

Ոչ դոյն ինչ եկեալք. (Յհ. կթ)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բռնադոյն

Դոյնգունակ

Դոյնչափ

Դոյնպէս

Դոյնօրինակ

Լիադոյն

Կորդոյն

Voir tout