s.

hem, skirt, streamer, pennant;
flag;
banner, ensign, standard, colour;
cf. Դրօշ.

s.

ար. պ. թըրազ, րիզէ, տիրազ. Քղանցք հանդերձի. երկայնեալ մասն զգեստուց, վերջաւորք, ծոպք. փէշ.

Տե՛ս (Մտթ. Թ. 20։ Զաք. Ը. 23։ Ա. Մնաց. ԺԹ. 4։ Անգ. Բ. 13։ Իսկ Ճ. Գ.) գրի.

Տեռատեսն մերձեցաւ ի դրովշակս նորա։

Մերթ՝ մանաւանդ առ յետինս, որպէս Դրօշ. պայրագ.

Զի զնպատակ դրօշակաց ղեկավարացն տեսցեն (ի միգի). (Մագ. ԻԸ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դրօշակիր, կրաց

Voir tout