s.

shoot, sprout, production;
extraction;

math.

— արմատոց, evolution.

s.

Հանումն. ելք. ընձիւղումն. դուրս տալը, եւ ելլալը.

Երկարաձիգ ելուզմունք բարունակացն ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ելուզումն ելուզմունք
accusatif ելուզումն ելուզմունս
génitif ելուզման ելուզմանց
locatif ելուզման ելուզմունս
datif ելուզման ելուզմանց
ablatif ելուզմանէ ելուզմանց
instrumental ելուզմամբ ելուզմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընգելուզումն, ման

Voir tout