s.

proceeding, emanation, birth, emission.

s.

ἑξοδία, ἑκπόρευσις egresus, processio եւ այլն. Ելանելն՝ ըստ ամենայն նշանակութեան. Տե՛ս եւ ել, ելողութիւն, ելուստ.

Զոգւոյ ելումն արգելուլ ի մարմնոյն. (Խոսր.։)

Տեսանել ի խաչն զելումն փրկական արեանն. (Շ. բարձր.։)

Երկուս տեսանեմք զելումն յաշխարհէս. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Հօր՝ ծնօղ գոլ, որդւոյ՝ ծնունդ, իսկ հոգւոյ՝ ելումն. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ելումն ելմունք
accusatif ելումն ելմունս
génitif ելման ելմանց
locatif ելման ելմունս
datif ելման ելմանց
ablatif ելմանէ ելմանց
instrumental ելմամբ ելմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արգելումն, ման

Գելումն, ման

Յաւելումն, ման

Վայելումն, ման

Ցելումն, ման

Voir tout