ն.

որ եւ ելուզանել. Տալ ելանել ո՛ր եւ է օրինակաւ. եւ որպէս Ի վեր ելուցանել. ի վեր կանգնել. յարուցանել յոտս. վեր ելլալ տալ, ոտք հանել. ἁναβιβάζω ascendere facio

Պաղատանս մատուցանել առ դատաւորս հանդերձ բազում արտասուօք, զմանկունս իւր իսկ ի վեր ելուցանելով, զի մանաւանդ այսպէս գտցէ զողորմութիւն։ Են ինձ ընտանիք եւ ուստերք, սակայն եւ ոչ զմի ի սոցանէ ելուցեալ՝ աղաչեմ զձեզ ի բաց դարձուցանել զդատդ. (Պղատ. սոկր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ելուցանեմ
դու ելուցանես
նա ելուցանէ
մեք ելուցանեմք
դուք ելուցանէք
նոքա ելուցանեն
Imparfait
ես ելուցանեի
դու ելուցանեիր
նա ելուցանէր
մեք ելուցանեաք
դուք ելուցանեիք
նոքա ելուցանեին
Aoriste
ես ելուցի
դու ելուցեր
նա ելոյց
մեք ելուցաք
դուք ելուցէք
նոքա ելուցին
Subjonctif
Présent
ես ելուցանիցեմ
դու ելուցանիցես
նա ելուցանիցէ
մեք ելուցանիցեմք
դուք ելուցանիցէք
նոքա ելուցանիցեն
Aoriste
ես ելուցից
դու ելուսցես
նա ելուսցէ
մեք ելուսցուք
դուք ելուսցջիք
նոքա ելուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ելուցաներ
դուք մի՛ ելուցանէք
Impératif
դու ելո՛
դուք ելուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ելուցանիջիր
դուք ելուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ելուսջի՛ր
դուք ելուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդելուցանեմ, ուցի

Ընտելուցանեմ, ուցի

Voir tout