s.

coming, arrival.

s.

Եկ. գալուստ. հասանելն. գալը.

Իբր զկարենեանցն կարծեցեալ եկաւորութիւն. (Խոր. ՟Բ. 71։)

Եկաւորութիւն ձայնի, կամ շնչոյ, եւ այլն. (Նար.։)

Զսգաւորս մխիթարէ եկաւորութիւն բարեկամաց. (Անան. զղջ.։)

Որթն եւ գնդակն ի միոյ արմատոյ բղխեալ են յառաջ եկաւորութեամբ. (Զքր. կթ.։)

(Իւղաբերք) յիւրաքանչիւր եկաւորութեան այլեւայլ հրեշտակական տեսիլս տեսին. (Սկեւռ. յար.։)

Ծերոց եւ տղայոց վկայելով նորա երկուց եկաւորութեանց. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եկաւորութիւն եկաւորութիւնք
accusatif եկաւորութիւն եկաւորութիւնս
génitif եկաւորութեան եկաւորութեանց
locatif եկաւորութեան եկաւորութիւնս
datif եկաւորութեան եկաւորութեանց
ablatif եկաւորութենէ եկաւորութեանց
instrumental եկաւորութեամբ եկաւորութեամբք