s.

Հողաբլուր կանգնեալ ի վերայ եկեղեցւոյ առ անյայտ առնելոյ.

Հողաբլուր արարեալ ի վերայ սուրբ եկեղեցւոյն շաղատու ... յեկեղեցաբլրէն եդեալ ... Իջեալ ի վերայ եկեղեցաբլրին. (Ուռպ.։)