va.

to create, to cause to exist.

ն.

Տալ եղանիլ. արարչագործել. ստեղծել. ընել.

Ըստ պատկերի իւրում եղականացոյց զնոսա. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես եղականացուցանեմ
դու եղականացուցանես
նա եղականացուցանէ
մեք եղականացուցանեմք
դուք եղականացուցանէք
նոքա եղականացուցանեն
Imparfait
ես եղականացուցանեի
դու եղականացուցանեիր
նա եղականացուցանէր
մեք եղականացուցանեաք
դուք եղականացուցանեիք
նոքա եղականացուցանեին
Aoriste
ես եղականացուցի
դու եղականացուցեր
նա եղականացոյց
մեք եղականացուցաք
դուք եղականացուցէք
նոքա եղականացուցին
Subjonctif
Présent
ես եղականացուցանիցեմ
դու եղականացուցանիցես
նա եղականացուցանիցէ
մեք եղականացուցանիցեմք
դուք եղականացուցանիցէք
նոքա եղականացուցանիցեն
Aoriste
ես եղականացուցից
դու եղականացուսցես
նա եղականացուսցէ
մեք եղականացուսցուք
դուք եղականացուսցջիք
նոքա եղականացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ եղականացուցաներ
դուք մի՛ եղականացուցանէք
Impératif
դու եղականացո՛
դուք եղականացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու եղականացուցանիջիր
դուք եղականացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու եղականացուսջի՛ր
դուք եղականացուսջի՛ք