s.

γένεσις, γενεσῆσθαι factum esse, creatio Եղական գոլն. եղանիլն. եղանութիւն. եւ Ծնունդ եղելոցս.

Համրեսցի՛ արիոս չարախօսն զորդւոյն անեղութենէ, յեղականութիւն զիջուցեալ. (Նանայ.։)

Ստացուածոցս եղականութիւնն. (Աթ. ՟Ը։)

Մերս ժամանակ ըստ եղականութեանս մեր եւ արեգական ձեւանայ. (Լծ. ածաբ.։)

Դնես զօրէնս եղականութեանս. (Ածազգ. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եղականութիւն եղականութիւնք
accusatif եղականութիւն եղականութիւնս
génitif եղականութեան եղականութեանց
locatif եղականութեան եղականութիւնս
datif եղականութեան եղականութեանց
ablatif եղականութենէ եղականութեանց
instrumental եղականութեամբ եղականութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գեղականութիւն, ութեան

Voir tout